Neroli & Yuzu Uplifting Body Oil & Lotion
Neroli & Yuzu Uplifting Body Oil & Lotion
Neroli & Yuzu Uplifting Body Oil & Lotion
Neroli & Yuzu Uplifting Body Oil
Neroli & Yuzu Uplifting Body Oil & Lotion
Neroli & Yuzu Uplifting Body Oil & Lotion
Neroli & Yuzu Uplifting Body Oil & Lotion
Neroli & Yuzu Uplifting Body Oil

Neroli & Yuzu Uplifting Body Oil

$ 48.00
Tulsi & Purple Clay Stress Relief Body Bar
Tulsi & Purple Clay Stress Relief Body Bar
Tulsi & Purple Clay Stress Relief Body Bar
Tulsi & Purple Clay Body Bar
Tulsi & Purple Clay Stress Relief Body Bar
Tulsi & Purple Clay Stress Relief Body Bar
Tulsi & Purple Clay Stress Relief Body Bar
Tulsi & Purple Clay Body Bar

Tulsi & Purple Clay Body Bar

$ 20.00
Rose & Amyris Grounding Body Oil | Apoterra Skincare
Rose & Amyris Grounding Body Oil | Apoterra Skincare
Rose & Amyris Grounding Body Oil | Apoterra Skincare
Rose & Amyris Grounding Body Oil
Rose & Amyris Grounding Body Oil | Apoterra Skincare
Rose & Amyris Grounding Body Oil | Apoterra Skincare
Rose & Amyris Grounding Body Oil | Apoterra Skincare
Rose & Amyris Grounding Body Oil

Rose & Amyris Grounding Body Oil

$ 48.00
Sustainable Palo Santo & Luma Upcyled Body Bar
Sustainable Palo Santo & Luma Upcyled Body Bar
Sustainable Palo Santo & Luma Upcyled Body Bar
Sustainable Palo Santo & Luma Upcyled Body Bar
Sustainable Palo Santo & Luma Upcyled Body Bar
Sustainable Palo Santo & Luma Upcyled Body Bar
Sustainable Palo Santo & Luma Upcyled Body Bar
Sustainable Palo Santo & Luma Upcyled Body Bar

Palo Santo & Luma Body Bar

$ 20.00
Body Bar Duo
 Palo Santo Upcycled Body Soap Bundle
Body Bar Duo
Tulsi + Purple Clay body soap, Palo Santo Upcycled Body Soap Bundle
Tulsi + Purple Clay body soap, Palo Santo Upcycled Body Soap Bundle
Tulsi + Purple Clay body soap, Palo Santo Upcycled Body Soap Bundle
Body Bar Duo
 Palo Santo Upcycled Body Soap Bundle
Body Bar Duo
Tulsi + Purple Clay body soap, Palo Santo Upcycled Body Soap Bundle
Tulsi + Purple Clay body soap, Palo Santo Upcycled Body Soap Bundle
Tulsi + Purple Clay body soap, Palo Santo Upcycled Body Soap Bundle

Body Bar Duo

$ 36.00
$ 40.00
Aromatherapy Natural Body oil Gift Set with Dry Brush
Nerole Body oil Gift Set with Dry Brush
Tulsi Body oil Gift Set with Dry Brush
Rose Body oil Gift Set with Dry Brush
Aromatherapy Natural Body oil Gift Set with Dry Brush
Nerole Body oil Gift Set with Dry Brush
Tulsi Body oil Gift Set with Dry Brush
Rose Body oil Gift Set with Dry Brush

Body oil Trio with Dry Brush

$ 118.00
$ 146.00
Natural Body Care Gift Set - featuring Tulsi Aromatherapy
Natural Body Care Gift Set - featuring Tulsi Aromatherapy
Natural Body Soap - featuring Tulsi Aromatherapy
Tulsi Body Care Gift Set
Natural Body Care Gift Set - featuring Tulsi Aromatherapy
Natural Body Care Gift Set - featuring Tulsi Aromatherapy
Natural Body Soap - featuring Tulsi Aromatherapy
Tulsi Body Care Gift Set

Tulsi Body Care Gift Set

$ 56.00
$ 70.00
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Duo
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Duo
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Duo
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Duo
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Duo
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Duo
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Duo
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Duo

Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Duo

$ 64.00
$ 74.00
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set
Masking Gift Set

Masking Gift Set

$ 112.00
Double Cleanse Kit
Double Cleanse Kit
Double Cleanse Kit
Double Cleanse Kit
Double Cleanse Kit
Double Cleanse Kit

Double Cleanse Kit

$ 50.00
Brightening Cell Renewal Discovery Kit
Brightening Cell Renewal Discovery Kit
Brightening Cell Renewal Discovery Kit
Brightening Cell Renewal Discovery Kit
Brightening Cell Renewal Discovery Kit
Brightening Cell Renewal Discovery Kit
Brightening Cell Renewal Discovery Kit
Brightening Cell Renewal Discovery Kit
Brightening Cell Renewal Discovery Kit
Brightening Cell Renewal Discovery Kit
Brightening Cell Renewal Discovery Kit
Brightening Cell Renewal Discovery Kit

Brightening Cell Renewal Discovery Kit

$ 57.50
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set

Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set

$ 58.00
Best Sellers Discovery Kit
Best Sellers Discovery Kit

Best Sellers Discovery Kit

$ 49.00
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set
Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set

Handmade Masking Bowl & Mixing Spoon Set

$ 58.00
Hand-formed Artisan Soap Dish
Hand-formed Artisan Soap Dish
Hand-formed Artisan Soap Dish
Hand-formed Artisan Soap Dish
Hand-formed Artisan Soap Dish
Hand-formed Artisan Soap Dish
Hand-formed Artisan Soap Dish
Hand-formed Artisan Soap Dish
Hand-formed Artisan Soap Dish
Hand-formed Artisan Soap Dish

Hand-formed Artisan Soap Dish

$ 42.00
Rose Nourishing Facial Oil - Apoterra Skincare
Rose Nourishing Facial Oil - Apoterra Skincare
Rose Nourishing Facial Oil - Apoterra Skincare
Rose Nourishing Facial Oil - Apoterra Skincare
Rose Nourishing Facial Oil - Apoterra Skincare
Rose Nourishing Facial Oil
Rose Nourishing Facial Oil - Apoterra Skincare
Rose Nourishing Facial Oil - Apoterra Skincare
Rose Nourishing Facial Oil - Apoterra Skincare
Rose Nourishing Facial Oil - Apoterra Skincare
Rose Nourishing Facial Oil - Apoterra Skincare
Rose Nourishing Facial Oil

Rose Nourishing Facial Oil

$ 46.00
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Oil
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Oil
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Oil
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Oil
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Oil
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Oil
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Oil
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Oil
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Oil
Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Oil

Tulsi Adaptogenic Aromatherapy Oil

$ 38.00
Rose Essential Hydration Mist
Rose Essential Hydration Mist
Rose Essential Hydration Mist
Rose Essential Hydration Mist
Rose Essential Hydration Mist
Rose Essential Hydration Mist
Rose Essential Hydration Mist
Rose Essential Hydration Mist
Rose Essential Hydration Mist
Rose Essential Hydration Mist

Rose Essential Hydration Mist

$ 39.00
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser
Vetiver Illuminating Oil Cleanser

Vetiver Illuminating Oil Cleanser

$ 42.00
Rose + Violet Leaf Body Butter
Rose & Violet Leaf Body Butter - Apoterra Skincare
Rose & Violet Leaf Body Butter - Apoterra Skincare
Rose & Violet Leaf Body Butter - Apoterra Skincare
Rose + Violet Leaf Body Butter
Rose & Violet Leaf Body Butter - Apoterra Skincare
Rose & Violet Leaf Body Butter - Apoterra Skincare
Rose & Violet Leaf Body Butter - Apoterra Skincare

Rose + Violet Leaf Body Butter

$ 39.00
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi & Ashwagandha Adaptogen Body Oil
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi and Ashwangandha Adaptegen Body Oil
Tulsi & Ashwagandha Adaptogen Body Oil

Tulsi & Ashwagandha Adaptogen Body Oil

$ 36.00
Hibiscus Exfoliating Mud
Hibiscus Exfoliating Mud
Hibiscus Exfoliating Mud
Hibiscus Exfoliating Mud
Hibiscus Exfoliating Mud
Hibiscus Exfoliating Mud
Hibiscus Exfoliating Mud
Hibiscus Exfoliating Mud
Hibiscus Exfoliating Mud
Hibiscus Exfoliating Mud
Hibiscus Exfoliating Mud
Hibiscus Exfoliating Mud

Hibiscus Exfoliating Mud

$ 48.00
Pumpkin + Wild Carrot Complexion Soap
Pumpkin + Wild Carrot Complexion Soap
Cleansing with Apoterra Skincare natural pumpkin bar soap - our best cleanser for aging skin
Pumpkin + Wild Carrot Complexion Soap
Pumpkin + Wild Carrot Complexion Soap
Pumpkin + Wild Carrot Complexion Soap
Cleansing with Apoterra Skincare natural pumpkin bar soap - our best cleanser for aging skin
Pumpkin + Wild Carrot Complexion Soap

Pumpkin + Wild Carrot Complexion Soap

$ 16.50